องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 

 
  โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรม"สูงวัย สุขใจ สุขภาพดี อย่างมีคุณค่า" ประจำปี 2564
  กิจกรรมบริการสาธารณะ(ซ่อมประปา ม.5)
  โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556