องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
กองช่าง

 
นายอรุณ  ซ้อนเติม

ผู้อำนวยการกองช่าง

     
นายเอลวิช  ปาทอง   นางสาวนริศรา ยศพิมพา
นายช่างโยธา   เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง

 
   
ว่าง  นายสุรนนท์  กองพอด นายเสกสรร  เครือทองศรี
 ผู้ช่วยช่างโยธา  คนงานทั่วไป ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 
 
นายสุพัท   สุพรมอินทร์
นายพัฒนพงษ์  วงษ์ลา
 
คนงานทั่วไป
จ้างเหมาบริการ