องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
โครงสร้างองค์กร

 
สิบตำรวจโทปริญญา  ปิ่นโสภณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 

 
 
นางสาวนภาพร   ยาแก้ว
ว่าง
ว่าง
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง 
นางสาวนภาพร      ยาแก้ว
 หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
 
 
นางจริญญา  นิสีดา 
นางสาวอัจฉรียา  ธรรมรังษี 
นายสมยศ  กมลรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา

 
นางสาวฐิตาภา  พันทะโคตร 
นายพิเชษฐ  มาดา    ว่าง 
นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาชุมชน    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
 

นางแขลดา มีมูล
นางสาวจันจิรา  ชัชวาลย์ นางสุนิตษา  ขันทะนะ

ครู
ครู   ครู
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาววารุณี เสิดภูเขียว นางวราภรณ์ ไชยแพงศรี นางสุจิตรา  บุดดา 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นายวิชัย  ลันระนา  นายสุวิวัฒน์  ชาสิม
นายแบ๊ก  คำหาร
 พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 
   
 
นายธนโชติ  นูทัต  นายไมตรี  สงคราม  นายวานิวุฒิ  มูลหล้า
 พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ 
     
 นายสุเทพ  คำหาร นายชัยธัช  คงสอนพรหม นายสุพัท สุพรมอิน  
พนักงานขับรถขยะ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  คนงานทั่วไป นายสุรนนท์    กองพอด นายจิรายุทธ    ไชยพันธ์ นายพรพิชัย    อุทาสวัสดิ์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป จ้างเหมาบริการ
     
 นายสัญญา  หอมวงศ์ นางสาววงเดือน  มูลหล้า นางสาวพัชราภรณ์  ไชยแพงศรี
 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ
   
 
นายบุญเหงี่ยม  ทับทิมจันทร์  นายธงชัย    แก้วพิลารมณ์
นายวีระ  ไชยคีนี 
 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ 
     
นายสุเทพ  ไพศูนย์ นางติ๋ม  กามูล นายโกวัต    จันทะ
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ
     
นายสุเมฆ   คำหาร
นายสุริยา    บุดดา
 
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
 
     

 

ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นางสกุลกาญจน์ เครือคำ  นางนิติยา  ฟองนวล นายเจริญชัย  พรหมศรีจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
     
 
 
 
 
พนักงานจ้าง
   
นางสาวอภิญญา ศรีคำ
นางสาวอรุณรัตน์  กรมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
นางสาวอนุสรา  บุตรกุล นางสาวชมพูนุช   ไชยคีนี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
   
นายเสกสรร      เครือทองศรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นายช่างไฟฟ้า