องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

 
 
 หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
 
 
นางจริญญา  นิสีดา 
นางสาวอัจฉรียา  ธรรมรังษี 

นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา

 
นางสาวฐิตาภา  พันทะโคตร 
นายพิเชษฐ  มาดา    ว่าง 
นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาชุมชน    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
 

นางแขลดา มีมูล
นางสาวจันจิรา  ชัชวาลย์ นางสุนิตษา  ขันทะนะ

ครู
ครู   ครู
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาววารุณี เสิดภูเขียว นางวราภรณ์ ไชยแพงศรี นางสุจิตรา  บุดดา 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นายวิชัย  ลันระนา  นายสุวิวัฒน์  ชาสิม
นายแบ๊ก  คำหาร
 พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง 
 
 
 

นายไมตรี  สงคราม  นายวานิวุฒิ  มูลหล้า
 พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ 
 
 
 
 นายสุเทพ  คำหาร
นายสุพัท สุพรมอิน  
พนักงานขับรถขยะ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  คนงานทั่วไป นายสุรนนท์    กองพอด นายจิรายุทธ    ไชยพันธ์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป จ้างเหมาบริการ
     
 นายสัญญา  หอมวงศ์ นางสาววงเดือน  มูลหล้า นางสาวพัชราภรณ์  ไชยแพงศรี
 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ
   
 
นายบุญเหงี่ยม  ทับทิมจันทร์  นายธงชัย    แก้วพิลารมณ์
นายวีระ  ไชยคีนี 
 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ 
   
 
นายสุเทพ  ไพศูนย์ นางติ๋ม  กามูล  
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ
     
นายสุเมฆ   คำหาร
   
จ้างเหมาบริการ