องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
ส่วนการคลัง

 
นางปุญชรัสมิ์  สุวรรณเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นางสกุลกาญจน์ เครือคำ  นางนิติยา  ฟองนวล นายเจริญชัย  พรหมศรีจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
     
 
 
 
 
พนักงานจ้าง
     
นางสาวชมพูนุช ไชยคีนี นางสาวอภิญญา ศรีคำ
นางสาวอรุณรัตน์  กรมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
  นางสาวอนุสรา  บุตรกุล  
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล