องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 347 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3,6 [ 12 พ.ย. 2564 ]25
2 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาสี หมู่ที่ 7 [ 12 พ.ย. 2564 ]26
3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายดงตากวาง หมู่ที่ 7 บ้านนาสี [ 23 ก.ย. 2564 ]24
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองหอย บ้านนาสี หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี [ 16 ก.ย. 2564 ]24
5 ประกาศประกวดราคาโครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 24 มี.ค. 2564 ]28
6 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 23 มี.ค. 2564 ]29
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลจอมศรี [ 15 มี.ค. 2564 ]24
8 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลจอมศรี [ 15 มี.ค. 2564 ]24
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองหอย บ้านนาสี หมู่ที่ 1 [ 1 มี.ค. 2564 ]14
10 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองหอย บ้านนาสี หมู่ที่ 1 [ 1 มี.ค. 2564 ]15
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลจอมศรี [ 10 ก.พ. 2564 ]15
12 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลจอมศรี [ 10 ก.พ. 2564 ]13
13 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายดอนหอ - วังหลุม บ้านนาสี หมู่ที่ 1 [ 27 ม.ค. 2564 ]13
14 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายโคกจันไต บ้านนาสี หมู่ที่ 1 [ 27 ม.ค. 2564 ]13
15 ประการราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายป่าตังตุ่น บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 [ 27 ม.ค. 2564 ]14
16 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายอ่างซำเต่น บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 [ 27 ม.ค. 2564 ]14
17 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหลังวัด บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 [ 27 ม.ค. 2564 ]14
18 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายไกรลาศ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 [ 27 ม.ค. 2564 ]13
19 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายดงตากวาง บ้านนาสี หมู่ที่ 7 [ 27 ม.ค. 2564 ]14
20 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายโคกกิ่ว บ้านนาสี หมู่ที่ 7 [ 27 ม.ค. 2564 ]14
21 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายโพนป่าแดง บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 [ 27 ม.ค. 2564 ]13
22 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายโคกสัมพันธ์ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 [ 27 ม.ค. 2564 ]13
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางพารา สายหนองท่ม บ้านนาสี หมู่ที่ 7 ตำบลจอมศรี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 11,500 ตารา [ 10 ก.ย. 2563 ]15
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองหญ้าปล้อง บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ย. 2563 ]14
25 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย ยางพารา สายหนองท่ม หมู่ที่ 7 บ้านนาสี [ 8 ก.ย. 2563 ]14
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปรี้นเตอร์ [ 3 ส.ค. 2563 ]14
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปรี้นเตอร์ [ 30 ก.ค. 2563 ]15
28 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก สายนาใหญ่ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 [ 16 เม.ย. 2563 ]13
29 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำกกปอบ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 [ 16 เม.ย. 2563 ]13
30 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำซ้อ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 [ 16 เม.ย. 2563 ]14
31 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองหอย บ้านนาสี หมู่ที่ 1 [ 16 มี.ค. 2563 ]15
32 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำพระ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 [ 16 มี.ค. 2563 ]13
33 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองหอย บ้านนาสี หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี [ 16 มี.ค. 2563 ]13
34 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำพระ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 ตำบลจอมศรี [ 16 มี.ค. 2563 ]13
35 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำจอมศรี บ้านนาสี หมู่ที่ 7 [ 11 ธ.ค. 2562 ]13
36 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำจอมศรี บ้านนาสี หมู่ที่ 7 [ 11 ธ.ค. 2562 ]13
37 ประกาศราคากลาง โครงการปรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสงกา – บ้านนายสม บ้านนาสี หมู่ที่ 7 [ 28 ส.ค. 2562 ]12
38 ประกาศราคากลาง โครงการปรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลุงวิว – บ้านนางลำดวน บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 [ 28 ส.ค. 2562 ]11
39 ประกาศราคากลาง โครงการปรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดราษฎร์บำรุงธรรม – สะพาน หมู่ที่ 5 บ้านศรีพัฒนา [ 28 ส.ค. 2562 ]11
40 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ ตำบลจอมศรี [ 9 ก.ค. 2562 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9