วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาขุดบ่อฝังกลบขยะ บ้านนาสี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศ.พ.ด.บ้านนาสีจำนวน 20 วัน นักเรียน 29 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านนาสี หมู่ที่ 7 ตำบลจอมศรี จำนวน 4 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,180 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก
15  ธ.ค. 2564
ซื้อต้นคริสต์มาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,6 ตำบลจอมศรี กว้าง 4 เมตร ยาว 1,607 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,428 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก
19  พ.ย. 2564
ซื้อโคมสปอร์ตไลท์โซล่าร์เซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง