องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
กองช่าง

 
ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
   
นายเอลวิช  ปาทอง   นางสาวนริศรา ยศพิมพา
นายช่างโยธา   เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง

 
 
นายธีรภัทร   กลางเสนา  นายสุรนนท์  กองพอด นายเสกสรร  เครือทองศรี
 ผู้ช่วยช่างโยธา  คนงานทั่วไป ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
     
นายสุพัท   สุพรมอินทร์
นายพรพิชัย   อุทาสวัสดิ์
นายอดิศร   วงพรม
คนงานทั่วไป
จ้างเหมาบริการ   จ้างเหมาบริการ