องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมการเสิรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "กิจกรรมเข้าแถว...[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 38]
 
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒน...[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภา...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 20]
 
  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอ...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 82]
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการขยับกาย สบายใจ ปลอดภัยจากโรค [วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 28]
 
  กิจกรรมขุดรอกรางระบายน้ำบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่1[วันที่ 2021-05-06][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรม"สูงวัย สุขใจ สุ...[วันที่ 2021-04-26][ผู้อ่าน 344]
 
  กิจกรรมบริการสาธารณะ(ซ่อมประปา ม.5)[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 269]
 
  โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจา...[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 267]
 
  กิจกรรมอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 254]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12