องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
ส่วนการคลัง

 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
นางสกุลกาญจน์ เครือคำ  นางนิติยา  ฟองนวล ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
     
พนักงานจ้าง

 

ว่าง
นางสาวอภิญญา ศรีคำ
นางสาวอรุณรัตน์  กรมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


 
  นางสาวอนุสรา  บุตรกุล  
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล