องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
นางสาวนภาพร    ยาแก้ว
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

 
 
นางจริญญา  นิสีดา 
นางสาวอัจฉรียา  ธรรมรังษี 
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวฐิตาภา  พันทะโคตร 
นายพิเชษฐ  มาดา    นายคมสันต์   ตันมิ่ง 
นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาชุมชน    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 

นางแขลดา มีมูล
นางสาวจันจิรา  ชัชวาลย์ นางสุนิตษา  ขันทะนะ
ครู ครู   ครู
     
พนักงานจ้าง
 
 

 
นางสาววารุณี เสิดภูเขียว นางวราภรณ์ ไชยแพงศรี นางสุจิตรา  บุดดา 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก
 

 
นายวิชัย  ลันระนา  นายสุวิวัฒน์  ชาสิม
นายแบ๊ก  คำหาร
 พนักงานขับรถดับเพลิง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
พนักงานดับเพลิง 
 
 

 
ว่าง
นายไมตรี  สงคราม  นายวานิวุฒิ  มูลหล้า
 พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ 
 
 
 นายสุเทพ  คำหาร นายอำนาจ   งั่วสมบูรณ์
นายสุพัท สุพรมอิน  
พนักงานขับรถขยะ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  คนงานทั่วไป(กองช่าง)นายสุรนนท์    กองพอด นายจิรายุทธ    ไชยพันธ์ นายภาคิน   สืบทิม
คนงานทั่วไป(กองช่าง) คนงานทั่วไป(สำนักปลัด) จ้างเหมาบริการ(กองศึกษา)
 
   
 นายสัญญา  หอมวงศ์ นางสาววงเดือน  มูลหล้า นางสาวชุติมา  ไชยเดช
 จ้างเหมาบริการ(กองศึกษา) จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด) จ้างเหมาบริการนางสาววารุณี    กรมทอง
นายบิน    ดวงจันทร์
นายคิด   เปี้ยทา
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ

 
 

 
นายบุญเหงี่ยม  ทับทิมจันทร์  นางสาวพัชราภรณ์  ไชยแพงศรี
นายประเวท  คำหาร
 จ้างเหมากู้ชีพ จ้างเหมากู้ชีพ จ้างเหมากู้ชีพ
   
 
นายสุเทพ  ไพศูนย์ นางติ๋ม  กามูล นายธงชัย  แก้วพิลารมย์
จ้างเหมากู้ชีพ จ้างเหมากู้ชีพ จ้างเหมากู้ชีพนายสุเมฆ   คำหาร
นายวีระ   ไชยคีนี
นายสุริยา   บุดดา
จ้างเหมากู้ชีพ
จ้างเหมากู้ชีพ
จ้างเหมากู้ชีพ