องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
สิบตำรวจโทปริญญา  ปิ่นโสภณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 081-7491717
     
นางสาวนภาพร   ยาแก้ว
ว่าง
ว่าง
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 065-6199192