องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.นายศรีนคร   ผ่องใส
ประธานสภา
โทร 093-4354300


นายกิตติศักดิ์   แก้ววงษา
ส.ต.ท.ปริญญา   ปิ่นโสภณ
รองประธานสภา เลขานุการสภา
โทร 093-4354300
โทร 081-7491717


นางราโวควิน   ไชยคีนี
นายศรีนคร    ผ่องใส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 
โทร 088-7374198
โทร 093-4354300


นายมงคล   ไชยคีนี
นายกิตติศักดิ์    แก้ววงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 
โทร 062-2098019
โทร 088-2509562


นางสุพันธ์    ไชยคีนี
นายวิเชียร    อะทะโน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร 084-5491737
โทร 085-7554075


นายองอาจ     กรมทอง
นางกัญญา     คำศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร 095-5025175
โทร 089-2748025