องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายฉลาม    หงษ์ทอง

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

โทร 095-9576599


นายซอม     สุพร
นายสถิตย์    วงษ์ลา

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

โทร 087-2360215
โทร 096-9366118
     
นายอาวุธ  มีมูล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

โทร 095-6478685

   
สิบตำรวจโท ปริญญา   ปิ่นโสภณปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีโทร 081-7491717
 
สิบตำรวจโทปริญญา  ปิ่นโสภณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 081-7491717
     
นางสาวนภาพร   ยาแก้ว
ว่าง
ว่าง
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 065-6199192 
นางสาวนภาพร    ยาแก้ว
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

 
 
นางจริญญา  นิสีดา 
นางสาวอัจฉรียา  ธรรมรังษี 
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวฐิตาภา  พันทะโคตร 
นายพิเชษฐ  มาดา    นายคมสันต์   ตันมิ่ง 
นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาชุมชน    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 

นางแขลดา มีมูล
นางสาวจันจิรา  ชัชวาลย์ นางสุนิตษา  ขันทะนะ
ครู ครู   ครู
     
พนักงานจ้าง
 
 

 
นางสาววารุณี เสิดภูเขียว นางวราภรณ์ ไชยแพงศรี นางสุจิตรา  บุดดา 
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก
 

 
นายวิชัย  ลันระนา  นายสุวิวัฒน์  ชาสิม
นายแบ๊ก  คำหาร
 พนักงานขับรถดับเพลิง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
พนักงานดับเพลิง 
 
 

 
ว่าง
นายไมตรี  สงคราม  นายวานิวุฒิ  มูลหล้า
 พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ 
 
 
 นายสุเทพ  คำหาร นายอำนาจ   งั่วสมบูรณ์
นายสุพัท สุพรมอิน  
พนักงานขับรถขยะ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  คนงานทั่วไป(กองช่าง)นายสุรนนท์    กองพอด นายจิรายุทธ    ไชยพันธ์ นายภาคิน   สืบทิม
คนงานทั่วไป(กองช่าง) คนงานทั่วไป(สำนักปลัด) จ้างเหมาบริการ(กองศึกษา)
 
   
 นายสัญญา  หอมวงศ์ นางสาววงเดือน  มูลหล้า นางสาวชุติมา  ไชยเดช
 จ้างเหมาบริการ(กองศึกษา) จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด) จ้างเหมาบริการนางสาววารุณี    กรมทอง
นายบิน    ดวงจันทร์
นายคิด   เปี้ยทา
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ

 
 

 
นายบุญเหงี่ยม  ทับทิมจันทร์  นางสาวพัชราภรณ์  ไชยแพงศรี
นายประเวท  คำหาร
 จ้างเหมากู้ชีพ จ้างเหมากู้ชีพ จ้างเหมากู้ชีพ
   
 
นายสุเทพ  ไพศูนย์ นางติ๋ม  กามูล นายธงชัย  แก้วพิลารมย์
จ้างเหมากู้ชีพ จ้างเหมากู้ชีพ จ้างเหมากู้ชีพนายสุเมฆ   คำหาร
นายวีระ   ไชยคีนี
นายสุริยา   บุดดา
จ้างเหมากู้ชีพ
จ้างเหมากู้ชีพ
จ้างเหมากู้ชีพ
     

 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
นางสกุลกาญจน์ เครือคำ  นางนิติยา  ฟองนวล ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
     
พนักงานจ้าง

 

ว่าง
นางสาวอภิญญา ศรีคำ
นางสาวอรุณรัตน์  กรมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


 
  นางสาวอนุสรา  บุตรกุล  
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
     

 
ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
   
นายเอลวิช  ปาทอง   นางสาวนริศรา ยศพิมพา
นายช่างโยธา   เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง

 
 
นายธีรภัทร   กลางเสนา  นายสุรนนท์  กองพอด นายเสกสรร  เครือทองศรี
 ผู้ช่วยช่างโยธา  คนงานทั่วไป ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
     
นายสุพัท   สุพรมอินทร์
นายพรพิชัย   อุทาสวัสดิ์
นายอดิศร   วงพรม
คนงานทั่วไป
จ้างเหมาบริการ   จ้างเหมาบริการ