องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอจอมศรี จังหวัดเชียงคาน : www.jomsi.go.th

 
 
 


กิจกรรมอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีได้ดำเนินกิจกรรมอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป ให้แก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มประชาชน จำนวน 30 คน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาบง จากกองทุนสิ่งแวดล้อม

2022-04-29
2022-04-25
2021-04-26
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-31
2021-01-25
2021-01-19
2021-01-18
2021-01-18